Przejdź do głównej zawartości

Zmiany w formule egzaminu ustnego z języka obcego

Najważniejsze zmiany to:
 brak określenia poziomu egzaminu ustnego,
 Wszyscy uczniowie przystępują do takiego samego egzaminu ustnego.
 Zdający podczas egzaminu decyduje:
• które zadania chce wykonać,
• o zakończeniu egzaminu (możliwość po każdym zadaniu),
• pominięciu zadania i wykonaniu kolejnego. (Uwaga: w takiej sytuacji nie ma możliwości powrotu do pominiętego zadania,
 typy zadań i ilość zadań,
 ilość punktów za egzamin: maksymalnie 30.
 zdający nie ma dodatkowego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi przed rozpoczęciem rozmowy egzaminacyjnej,
 zapoznaje się z treścią kolejnych zadań na bieżąco, po czym egzaminujący rozpoczyna rozmowę,
 nie może wykonywać notatek w trakcie egzaminu,
 zadania poprzedzone są rozmową wstępną, prowadzoną w języku będącym przedmiotem egzaminu,
 obowiązuje forma gramatyczna: Sie,


Najważniejsza zmiana: sposób oceniania
Uzyskanie wysokich not punktowych będzie zależeć od:
 przekazania informacji – treści,
 od jakości wypowiedzi.

Kryterium treści zostanie zastąpione przez kryterium SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, według którego przyznaje się punkty za osiągnięcie celu komunikacyjnego w ramach rozmowy z egzaminującym.
 Oceniana będzie także samodzielność zdającego (czy wypowiedź wymagała pomocy nauczyciela, czy też została w całości sformułowana samodzielnie).
 Ocenie będą podlegać także bogactwo i adekwatność użytych struktur, poprawność gramatyczno-leksykalna oraz wymowa, intonacja i płynność wypowiedzi.

Uczeń może uzyskać punkty za:
 sprawność komunikacyjną: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów)
Przy ocenie brany jest pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania:
– zadanie 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu
– zadanie 2: opis ilustracji i odpowiedzi na (trzy) pytania
– zadanie 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na (dwa) pytania;

 zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego, wykorzystanie słownictwa pasującego do każdego tematu (nice, interesting, good / nett, schön, interessant) nie zapewni maksymalnej liczby punktów.
 poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 wymowę: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Punkty przedziela się zgodnie z Tabelą A, która znajduje się w Informatorze na stronie 12.

Od uzyskanej w ten sposób liczby punktów można następnie odjąć punkty, w zależności od
zakresu pomocy, jakiej zdający potrzebuje ze strony egzaminującego, oraz – w przypadku zadania 1 – adekwatności wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania,
zgodnie z Tabelą B.

Tabela B
• zdający nie potrzebuje LUB bardzo rzadko potrzebuje pomocy ze
strony egzaminującego
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ wypowiedzi zdającego są adekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

-----punkty wg tabeli A


• zdający czasami potrzebuje pomocy ze strony egzaminującego
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są częściowo nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego

------punkty wg tabeli A minus 1 (do zera)

• zdający potrzebuje znacznej pomocy ze strony egzaminującego
• [dodatkowo w zad. 1]: ORAZ/LUB wypowiedzi zdającego są często nieadekwatne do tematu i kontekstu rozmowy oraz wypowiedzi egzaminującego


------punkty wg tabeli A minus 2 (do zera)


W NOWYM egzaminie nie wszystko jest nowe. To co zostaje zachowane to:
 formułowanie poleceń do zadań w języku polskim,
 sprawdzanie dotychczas testowanych umiejętności:
1. udzielanie informacji w rozmowie (zadanie 1)
2. relacjonowanie zdarzeń z przeszłości (zadanie 2, pytanie nr 3)
3. negocjowanie w rozmowie (zadanie 1)
4. opis ilustracji (zadanie 2)
5. odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji (zadanie 2)
6. wyrażanie i uzasadnianie opinii w odniesieniu do tematyki materiału graficznego (zadanie 3).

Za Informatorem maturalnym o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego
od roku szkolnego 2011/2012

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Lekcje otwarte - dobrowolny przymus

Lekcje otwarte są cennym doświadczeniem zarówno dla prowadzącego nauczyciela, jak i dla obserwujących. Pod jednym warunkiem, że ci obserwujący zechcą w skupieniu i z uwagą obejrzeć lekcję, którą prowadzi ich koleżanka lub kolega, do której się sumiennie i długo przygotowywał, która jest stresująca i chce jak najlepiej wypaść. Nie wszyscy obserwujący potrafią to uszanować, a o  docenieniu nie ma nawet mowy. Byłam już na paru takich lekcjach i sama jedną prowadziłam jako jedna z pierwszych w mojej szkole. Wiem, jak się czuje nauczyciel, który taką lekcję prowadzi przed swoimi koleżankami, kolegami i dyrekcją. Niestety muszę stwierdzić, że mam w mojej szkole niewychowanych kolegów, w szczególności koleżanki, które nie potrafią zachować się  kulturalnie na lekcjach otwartych. Przeszkadzają nie tylko prowadzącym, ale także uczniom i obserwatorom głośno rozmawiając, plotkując lub wypełniając zaległości w dokumentacji szkolnej.  Zadaję sobie za każdym razem przy okazji takiej lekcji pytanie,

Neurodydaktyka - Sprawozdanie z konferencji

Neurodydaktyka – nowe podejście do nauczania w świetle badań nad mózgiem Jak dziś uczyć, aby nauczyć? – To pytanie stawia sobie wielu świetnych pedagogów i bezradnie rozkłada ręce lub próbuje się po cichu buntować. Niektórzy szukają sposób rozwoju i doskonalą się, biorąc udział w konferencjach. Nie wszystkie konferencje są wartościowe i godne polecenia. Jednakże ta, która odbyła się 3 i 4 czerwca 2011 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym i w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej należała do tych wyjątkowych i szczególnie wartościowych. Konferencję poprowadziła dr Marzena Żylińska, wykładowca metodyki i literatury w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu, która przyjechała na zaproszenie doradcy metodycznego Moniki Wisły i konsultantów Beaty Honkisz i Marii Łątki z RODN WOM w Bielsku-Białej. W części wykładowej dr M. Żylińska zwróciła uwagę na szereg nieprawidłowości w nauczaniu uczniów. Skupiła się przede wszystkim na najnowszych badaniach

Bunt nauczycielki

Faktycznie tak to wygląda. Nauczyciele kupują z własnych pieniędzy wiele artykułów biurowych i robią pomoce dydaktyczne. Na zachodzie są w pokojach nauczycielskich regały, szafki, gdzie nauczyciele mają do dyspozycji prawie wszystko. A jak nie mają to składają zamówienie w sekretariacie i jest to uzupełnianie. Wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce? Może zamiast wydawać kolejne grube miliony na kolejną reformę polska szkoła zostałaby dofinansowana i zaopatrzona w podstawowe i niezbędne materiały?! http://www.edulandia.pl/edukacja/1,101865,5716903,Bunt_nauczycielki__chce_uczyc__a_nie_zebrac.html